strip_haamaaka.jpg

אירועים בקהילה

האירועים של יוגה תרפיה ישראל נוצרו עבור מטפלות.ים ביוגה תרפיה ומורות. ים ותיקות.ים שרוצות.ים להעמיק את הידע בסוגיות שונות בתוך המרחב הטיפולי, ללמוד מהניסיון והידע של הוותיקות.ים מהם והמבקשות.ים להרחיב את ארגז הכלים הטיפולי שיש ברשותן.ם.